مدیران ویپون

علی سروش

مدیرعامل

شایان نظری

رئیس هیئت مدیره

نوید صالحی پور

عضو هیئت مدیره

معاونت فنی

میلاد جلیل زاده

عضو هیئت مدیره

مدیر توسعه و بازاریابی

دکتر امیر مجد

عضو هیئت مدیره

مدیریت استراتژیک

امین ظهرابی فر

عضو هیئت مدیره

معاونت زیرساخت

اسرا راد

معاونت مالی و اداری